Instructors

Head Instructor

Kendo Hanshi 8-Dan Yoshiteru Tagawa

Assistant instructors

Kendo Renshi 6-Dan Hidemitsu Mizusawa
Kendo 6-Dan Ayana Nakamura
Kendo 5-Dan Hidemi Saito
Kendo 5-Dan Atsushi Kurita
Kendo 5-Dan Keiichiro Tsuji
Kendo 5-Dan Hirotaka Yoshikawa
Kendo 4-Dan Phillip Karpowicz
Kendo 4-Dan Takuma Miura
Kendo 4-Dan Erick Motta
Kendo 4-Dan Takehisa Tate
Kendo 4-Dan Jae Joong Hwang

About Kendo Dan/Kyu Levels